INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA WLKS KRAKUS

ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia WLKS

Krakus w Krakowie zaprasza
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się dnia 07 czerwca 2018r. (czwartek)
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kąpielowej 51
I termin o godzinie 18.00.
II termin o godzinie 18.30

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07.06.2018r.

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2017r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017r.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2017r.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. Sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2017.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
12. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
13. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
14. Zakończenie obrad

Z poważaniem
Zarząd WLKS